Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Wisja.net, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 27247065

Algemeen

Omdat lang niet iedereen op de hoogte is van de inhoud van de wettelijke gang van zaken die bij een koopovereenkomst geldt, worden de belangrijkste punten in deze voorwaarden voor u op een rijtje gezet.

Wettelijke rechten van de koper

Een leverancier is volgens de wet verplicht goederen te leveren die de eigenschappen bezitten die een koper mag verwachten op grond van de overeenkomst die deze met de leverancier heeft gesloten (conformiteit). Daarbij moet mede worden gelet op het soort product en de mededelingen die de leverancier daarover heeft gedaan. Bijvoorbeeld dat ze normaal kunnen worden gebruikt, of dat ze de bijzondere eigenschappen bezitten waarvan de leverancier zei dat het product die heeft. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen. De koper mag daarbij afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de leverancier uitdrukkelijk heeft laten weten het met die uitingen niet eens te zijn. Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de overeenkomst mochten worden verwacht, kan de koper, naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling), van de leverancier eisen: – aflevering van wat ontbreekt; – herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd; of – vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd. De leverancier kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot andere redelijke oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel geleden schade.

1. Alle afspraken op schrift

Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden schriftelijk vastgelegd. Standaard geldt dat u als koper van alle geïnstalleerde software een hardwarematig exemplaar krijgt, bijvoorbeeld een cd-rom. In uitzonderingsgevallen zal hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld omdat de leverancier met Microsoft een overeenkomst heeft dat van het besturingssysteem geen kopieën aan de koper worden geleverd. In dat geval kunt u, als dat nodig is, altijd (ook na de garantieperiode) bij ons terecht om het besturingssysteem of de betroffen software opnieuw te laten aanbrengen. Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

2. Prijzen

Onze prijzen zijn inclusief BTW.

3. Betaling

Goederen en diensten worden geleverd tegen contante of pin betaling, behalve wanneer iets anders is afgesproken. Bij betaling ontvangt u van ons een kwitantie. U hoeft bij ons geen aanbetaling te voldoen. Een uitzondering hierop vormen specifieke, niet-courante bestellingen. In dat geval kan een aparte afspraak over de aanbetaling worden gemaakt. Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen. Voor bestellingen via onze webwinkel (webshop) kunt u kiezen voor betaling via IDeal voorafgaand aan de levering. In het geval u kiest voor betaling via IDeal betaald u het gehele bedrag vooruit. Wenst u niet vooraf via IDeal te betalen dan kunt u ook kiezen voor het afhalen en betalen van uw bestelling bij ons in de winkel.

4. Levertijd

Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Mocht er toch te laat worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan hebt u als koper – wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen – het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.

5. Garantie

Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van twee jaar. Op de 2de hands producten in deze website geven wij de garantie van 1 maand (omruilgarantie) vanaf de afleverdatum. Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van bepaalde onderdelen (zoals de harddisk) een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op deze garantie wilt doen kunt u bij ons terecht. Als leverancier blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt. Indien er sprake is van een eventuele on-site-garantie of on-site-service, dan wordt dit vermeld op de factuur. (Definitie on-site-service/-garantie: een geheel kosteloos verrichte reparatie, eventueel door de fabrikant of een door de fabrikant aangewezen reparatiebedrijf, op het adres waar de computerhardware van de koper staat.)

Let op!
Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

6. Klachten en klachtentermijn

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten hebt over het door u gekochte product. Volgens de wet moet de koper zijn klachten binnen twee maanden na ontdekking aan zijn leverancier hebben doorgegeven. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Het is ook in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Let op!
In uw eigen belang raden wij u aan de gekochte goederen zo spoedig mogelijk na levering te controleren, want na het verstrijken van de klachtentermijn vervalt in principe het recht van de koper om te reclameren.

7. Privacyregeling

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels:

  • alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;
  • uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd;
  • alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn criminele zaken, waaronder kinderporno.

8. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u ter reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn wanneer het reparatiebedrijf failliet zou gaan als uw artikelen daar net op dat moment staan.